I suggest you ...

Len technická malikosť

Aby sa pri prehliadaní máp dali vypnúť body označujúce súčasné mestá a ulice. Hlavne pri Bratislave sú historické mapy plné žltých bodíkov, čo je pre mňa trochu rušivé.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base